Címkék

2015. január 17., szombat

Lakásfenntartási támogatás 2015


Megosztás

 
Nyomtasd ki! Print Friendly and PDF  
 
Lakásfenntartási támogatás 2015

NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS – 2015.03.01-től az ellátás már nem állapítható meg.
Joghely: Az 1993. évi III. törvény 38-39. §-a, 134/C.§(1)-(2) bekezdése, valamint a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 20-24. §-a szabályozza az ellátást.


Az ellátás típusa: Pénzbeli

Az ellátás jövedelmi helyzettől függő.

Leírás: A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás ( vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség) fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásokhoz nyújtott hozzájárulás. A TÁMOGATÁS KÉT JOGCÍMEN ADHATÓ: a) normatív támogatás b) az adósságkezelésben részesülő személyeknek. A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS UGYANAZON LAKÁSRA EGY JOGOSULTNAK ÁLLAPÍTHATÓ MEG, FÜGGETLENÜL A LAKÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ÉS HÁZTARTÁSOK SZÁMÁTÓL. A TÁMOGATÁS EGY HÓNAPRA JUTÓ ÖSSZEGE: a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2015. évben 28.500 Ft) 50%-át (jelenleg 14.250 Ft-ot) b) a fentiek szerinti mértéket meghaladó, de az öregségi nyugdíjminimum 250 %-ánál ( jelenleg 71.250 Ft) nem nagyobb egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem esetén a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének szorzata. ( A támogatás mértékét egy, az 1993. évi III. tv. 38. § (7) bekezdésében szereplő képlet alapján kell kiszámítani. A fogyasztási egység fogalmát lásd részletesen a Jogosultság feltétele részben, az elismert költség részletesen a Megjegyzés részben olvasható) A támogatás összegét úgy kell szabályozni, hogy annak az egy hónapra jutó, 100 Ft-ra kerekített összege nem lehet kevesebb 2500 Ft-nál. A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartási támogatással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. ( Közüzemi díjak kifizetése közvetlenül a szolgáltató részére.)

FONTOS VÁLTOZÁS ! AZ 1993. ÉVI III. TÖRVÉNY LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEIT A 2014. ÉVI XCIX. TÖRVÉNY – 2015.03.01-TŐL HATÁLYOS – 91. § (3) BEKEZDÉSÉNEK 9. PONTJA 2015.03.01-TŐL HATÁLYON KÍVÜL HELYEZI, TEHÁT ETTŐL AZ IDŐPONTTÓL ILYEN ELLÁTÁS MÁR NEM ÁLLAPÍTHATÓ MEG. A 2015.03.01. ELŐTT MEGÁLLAPÍTOTT ELLÁTÁST A MEGÁLLAPÍTÁS IDŐTARTAMÁRA VAGY A MEGSZŰNÉSIG TOVÁBB KELL NYÚJTANI A 2015. 02.28-ÁN HATÁLYOS SZABÁLYOZÁS SZERINT. A 2015. JANUÁR 1-JÉN LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT FOLYAMATBAN LÉVŐ, VALAMINT A 2014. DECEMBER 31-ÉT KÖVETŐEN LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT BENYÚJTOTT KÉRELEM ALAPJÁN INDULT ÜGYEKBEN A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST LEGFELJEBB A 2015. FEBRUÁR 28-ÁIG TERJEDŐ IDŐTARTAMRA KELL MEGÁLLAPÍTANI.

AZ ÖNKORMÁNYZATOK 2015.03.01-TŐL A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KERETÉBEN BIZTOSÍTHATNAK ELLÁTÁST A LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK MÉRSÉKLÉSÉHEZ. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK, KIFIZETÉSÉNEK, FOLYÓSÍTÁSÁNAK, VALAMINT FELHASZNÁLÁSA ELLENŐRZÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELETÉT LEGKÉSŐBB 2015. FEBRUÁR 28-ÁIG MEG KELL ALKOTNIA.


Az ellátásra jogosultak: Szociálisan rászorult személy


A jogosultság feltétele: NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA JOGOSULT AZ A SZEMÉLY, AKINEK A HÁZTARTÁSÁBAN AZ EGY FOGYASZTÁSI EGYSÉGRE JUTÓ HAVI JÖVEDELEM NEM HALADJA MEG AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ MINDENKORI LEGKISEBB ÖSSZEGÉNEK 250%-ÁT ( ez az összeg jelenleg 71.250 Ft Ft), ÉS A HÁZTARTÁS TAGJAI EGYIKÉNEK SINCS VAGYONA. (a vagyon pontos meghatározását lásd a Megjegyzés részben) A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS TEKINTETÉBEN FOGYASZTÁSI EGYSÉG A HÁZTARTÁS TAGJAINAK A HÁZTARTÁSON BELÜLI FOGYASZTÁSI SZERKEZETET KIFEJEZŐ ARÁNYSZÁMA, AHOL a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. Ha a háztartás nagykorú tagjai közül valaki magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy valamelyik kiskorú tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot és a nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. AZ EGY FOGYASZTÁSI EGYSÉGRE JUTÓ HAVI JÖVEDELEM MEGEGYEZIK A HÁZTARTÁS ÖSSZJÖVEDELMÉNEK ÉS A FOGYASZTÁSI EGYSÉGEK ÖSSZEGÉNEK HÁNYADOSÁVAL. A települési önkormányzat rendeletében A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG EGYÉB FELTÉTELEKÉNT ELŐÍRHATJA, HOGY A KÉRELEM BENYÚJTÓJA, ILLETVE AZ ELLÁTÁS JOGOSULTJA A LAKÓKÖRNYEZETE RENDEZETTSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ, A RENDELETÉBEN MEGÁLLAPÍTOTT FELTÉTELEKET TELJESÍTSE. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség írható elő. A RENDELETBEN MEGÁLLAPÍTOTT FELTÉTELEK TELJESÍTÉSÉRE A KÉRELMEZŐT, ILLETVE A JOGOSULTAT MEGFELELŐ, DE LEGALÁBB ÖTNAPOS HATÁRIDŐ TŰZÉSÉVEL A JEGYZŐNEK – AZ ELVÉGZENDŐ TEVÉKENYSÉGEK KONKRÉT MEGJELÖLÉSÉVEL – FEL KELL SZÓLÍTANIA. AMENNYIBEN A KÉRELMEZŐ VAGY A JOGOSULT A FELTÉTELEKNEK FELSZÓLÍTÁS ELLENÉRE SEM TESZ ELEGET, A KÉRELMET EL KELL UTASÍTANI, VAGY A MEGÁLLAPÍTOTT TÁMOGATÁST MEG KELL SZÜNTETNI. Amennyiben a lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a jegyző a fenti okból elutasítja, vagy a megállapított lakásfenntartási támogatást megszünteti, ugyanazon lakásra vonatkozóan a) A DÖNTÉS JOGERŐRE EMELKEDÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT HÁROM HÓNAPON BELÜL A HÁZTARTÁS EGY TAGJA SEM NYÚJTHAT BE NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELMET, valamint b) DÖNTÉS JOGERŐRE EMELKEDÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT EGY ÉVEN BELÜL BENYÚJTOTT KÉRELEM ESETÉN A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS KIZÁRÓLAG TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁS FORMÁJÁBAN NYÚJTHATÓ.


Folyósítás: A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELMET 21 NAPON BELÜL KELL ELBÍRÁLNI. A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS A KÉRELMEZŐT A KÉRELEM BENYÚJTÁSA HÓNAPJÁNAK ELSŐ NAPJÁTÓL ILLETI MEG. A TÁMOGATÁST EGY ÉVRE KELL MEGÁLLAPÍTANI. A természetbeni szociális ellátás formájában megállapított lakásfenntartási támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá. A megállapított lakásfenntartási támogatást havonta, illetve a jogosult lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettsége felmerülésének időpontjában kell folyósítani. Azon személyek esetében, AKINÉL ELŐREFIZETŐS GÁZ- VAGY ÁRAMFOGYASZTÁST MÉRŐ KÉSZÜLÉK MŰKÖDIK, a lakásfenntartási támogatást, vagy annak meghatározott részét kódhordozó formájában kell nyújtani. HA A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY LAKCÍME A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐTARTAMA ALATT MEGVÁLTOZIK, VAGY A JOGOSULT MEGHAL, A VÁLTOZÁS, ILLETVE A HALÁLESET HÓNAPJÁRA JÁRÓ TÁMOGATÁST A KORÁBBAN ILLETÉKES FOLYÓSÍTÓ SZERV TELJES ÖSSZEGBEN FOLYÓSÍTJA, DE A TÁMOGATÁS TOVÁBBI FOLYÓSÍTÁSÁT MEG KELL SZÜNTETNI.

Az igény benyújtásának helye(i): Lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala

Az igény benyújtásának formája: A lakásfenntartási támogatásra vonatkozó igényt a LAKCÍM szerint illetékes települési önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó osztályán vagy irodáján lehet benyújtani a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 12. számú melléklet szerinti formanyomtatványon. A kérelemhez csatolni kell a Korm. rendelet az 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozat, valamint a háztartás tagjai jövedelmének, és a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolását.

Megjegyzés: A normatív lakásfenntartási támogatás esetében: HÁZTARTÁS: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége; ELISMERT LAKÁSNAGYSÁG: – ha a háztartásban egy személy lakik 35 m2, – ha a háztartásban két személy lakik 45 m2, – ha a háztartásban három személy lakik 55 m2, – ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2, – ha négy személynél több lakik a háztartásban, további személy után + 5-5 m2. A LAKÁSFENNTARTÁS ELISMERT HAVI KÖLTSÉGE az elismert lakásnagyság (lásd a fent felsorolt lakásnagyságokat, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága) és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. AZ EGY NÉGYZETMÉTERRE JUTÓ ELISMERT HAVI KÖLTSÉG 2015. ÉVBEN 450 Ft. (2014. évi C. törvény 64. § (2) bekezdése szerint) VAGYON : az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog amelynek a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2014-ben 28.500 Ft) a harmincszorosát ( jelenleg: 855.000 Ft), vagy b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát (jelenleg: 2.280.000 Ft) meghaladja, azzal, hogy jelen ellátás jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű MOZGÁSKORLÁTOZOTTSÁGRA TEKINTETTEL FENNTARTOTT A GÉPJÁRMŰ, HA: a) a kérelmező vagy háztartásának tagja a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet szerint mozgáskorlátozottnak, vagy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerint mozgásszervi fogyatékosnak minősül, és a gépjárművet rendeltetésszerűen személyszállításra használják, vagy b) a kérelmező vagy háztartásának tagja a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet szerint egyéb fogyatékosnak minősül, és a gépjárművet szerzési támogatás felhasználásával vásárolták. FONTOS! A vagyoni helyzet vizsgálatakor háztartásonként egy személygépjárművet lehet a fentiek szerint súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjárműnek tekinteni. A lízingelt dolgon fennálló használati jogot meghatározott időre szóló vagyoni értékű jogként kell figyelembe venni. A meghatározott időre szóló vagyoni értékű jog értékének meghatározására az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 72. §-ának (2) bekezdése rendelkezik.)

Ha te is hasznosnak találtad, oszd meg másokkal is! Köszönjük!

Forrás itt található: